Currently TXing
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
0 %
0%
27 days, 7 hrs, 9 mins, 48 s 27 days, 1 hr, 31 mins, 43 s
Connected YSFGateways
Reporting Time (Europe/London) Callsign
2022-01-28 02:20:30KC3QGH
2022-01-28 02:20:30G7POQ
Last Heard List
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway Dur (s)
Todays Heard List
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway Dur (s)
Alltime Heard List
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway
2022-01-26 13:01:33MØAKB-DAVEALL MØAKB
2022-01-26 11:45:55MØTWS ALL MØTWS
2022-01-25 15:50:45GØCEGALL GØCEG
2022-01-25 10:07:35G7KFQALL G7KFQ
2022-01-24 19:07:42M7HOMALL M7HOM
2022-01-21 20:23:37KI5PHUALL KI5PHU
2022-01-19 13:03:34MØIYSALL MØIYS
2022-01-17 22:27:412EØHGPALL M7GPH
2022-01-17 06:22:39M7CGD*****EBfFC M7CGD
2022-01-16 11:10:552EØBRQ*****FAg96 2EØBRQ
2022-01-12 17:25:56M6NLLALL M6NLL
2022-01-10 22:16:292EØCJAALL 2EØCJA
2022-01-09 17:25:36KC3QGHALL KC3QGH
2022-01-09 02:58:47M7LWTALL M7LWT
2022-01-08 23:41:582EØXWVALL 2EØXWV
2022-01-08 13:54:40MØADHALL MØADH
2022-01-07 22:40:59M6IFSALL M6IFS
2022-01-05 09:46:31M6RGS/RGSALL M6RGS
2022-01-05 06:59:022EØFVOALL 2EØFVO
2022-01-03 20:11:43KO4GFZALL KO4GFZ
2022-01-01 05:20:112EØIPKALL 2EØIPK
2021-12-31 02:53:29M7RRGALL M7RRG
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2022-01-28, 02:22:30 (Europe/London) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard